Novosti u regulaciji prospekta u EU

Dana 20. srpnja 2017. godine na snagu je stupila Uredba (EU) 2017/1129 o prospektu (Uredba o prospektu). Uredba o prospektu zamijenila je Direktivu 2003/71/EC (Direktiva o prospektu), koja je regulirala ponudu vrijednosnih papira u EU. Budući da se radi o uredbi, ona ima izravan učinak u državama članicama EU-a, a navedena se Uredba također primjenjuje i ​​na države članice EEA-e. Iako je već stupila na snagu, mnoge će njezine odredbe postati efektivne tek naknadno. Cilj je nove Uredbe o prospektu poboljšati pristup društava kapitalu, pojednostavniti postupke povezane sa sekundarnim izdanjima i čestim izdavateljima te poboljšati objavljivanje informacija za investitore.

 

Povećani prag za izuzeće dodatnog izdavanja

Ako izdavatelji imaju postojeće vrijednosne papire na uređenom tržištu, oni su izuzeti od obveze objavljivanja prospekta u slučaju novog izdavanja. Izuzeće je moguće pod uvjetom da novi vrijednosni papiri u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu i ako su zamjenjivi s uvrštenim vrijednosnim papirima. To predstavlja povećanje u odnosu na prethodni prag od 10 %. Štoviše, izuzeće se sada odnosi na sve vrste vrijednosnih papira, a ne samo na dionice. Cilj je tih novosti učinkovitije povećanje kapitala od strane listanih društava.

 

Novi limit na dionice izdane na temelju konverzije konvertibilnih ili zamjenjivih vrijednosnih papira

Obveza objave prospekta ne primjenjuje se na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu. To pravilo neće utjecati na određene vrijednosne papire (npr. vrijednosni papiri ponuđeni na temelju već odobrenog prospekta ili vrijednosni papiri koji su izdani prije stupanja na snagu Uredbe o prospektu itd.).

Gore navedena izuzeća ne mogu se kombinirati ako bi takva kombinacija mogla dovesti do trenutnog ili odgođenog uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu tijekom razdoblja od 12 mjeseci u odnosu na više od 20 % dionica istoga roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, bez objavljivanja prospekta.

 

Oslobođenje za mala prikupljanja kapitala

Nova pravila o prospektu ne primjenjuju se na izdanja vrijednosnih papira čija je vrijednost manja od milijun eura. Osim toga, država članica može odlučiti izuzeti javne ponude vrijednosnih papira iz obveze objave prospekta ako je ukupna naknada za takvu ponudu u Uniji manja od novčanog iznosa izračunana tijekom razdoblja od 12 mjeseci, koji ne smije premašiti osam milijuna eura. Međutim, ta se izuzeća odnose samo na javne ponude vrijednosnih papira. Zbog male veličine ponude to izuzeće nema veće značenje u prekograničnim transakcijama. Ta će iznimka stupiti na snagu 21. srpnja 2018. godine. Njezin je cilj olakšati i pojeftiniti prikupljanje sredstava u EU za male i srednje poduzetnike.

 

Izuzeće glede ponude i uvrštenja nevlasničkih vrijednosnih papira koje izdaju kreditne institucije

Što se tiče izuzeća od objave prospekta glede ponude ili uvrštenja nevlasničkih vrijednosnih papira koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • ukupna agregirana vrijednost u Europskoj uniji za ponuđene nevlasničke vrijednosne papire mora biti manja od 75 milijuna eura po kreditnoj instituciji, izračunana u odnosu na razdoblje od 12 mjeseci, te
 • nevlasnički vrijednosni papiri: (i) ne smiju biti podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi; i (ii) ne smiju davati pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i biti povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

To će izuzeće stupiti na snagu 21. srpnja 2019.

 

Pojednostavnjeni redoviti režim za čestog izdavatelja

Za društva koja često izdaju vrijednosne papire koji su uvršteni na uređeno tržište ili multilateralnu trgovinsku platformu, počevši od 21. srpnja 2019., postojat će novi oblik mehanizma za registraciju, pri čemu mogu imati koristi od bržeg pristupa tržištima kapitala. Ako su izdavatelji imali Univerzalni registracijski dokument (URD) koji je odobrilo nadležno tijelo tijekom dviju uzastopnih godina, naknadni URD-ovi mogu se podnijeti ili izmijeniti bez prethodnog odobrenja (ali su podvrgnuti naknadnom pregledu), a prospekt koji se koristi takvim URD-ovima ima pogodnosti u vidu bržeg procesa odobravanja (u roku od pet radnih dana za razliku od uobičajenih 10 radnih dana).

Nadalje, URD-ovi se mogu upotrebljavati umjesto godišnjih financijskih izvješća (ako su objavljeni u roku od četiri mjeseca nakon kraja godine) ili polugodišnjih financijskih izvješća (ako su objavljeni u roku od tri mjeseca nakon završetka prvih šest mjeseci tekuće godine). To omogućuje čestim izdavateljima uporabu jedinstvenog dokumenta za objavu i uštedu troškova i vremena.

 

Novi pojednostavnjeni režim objave za sekundarna izdanja

Od 21. srpnja 2019. bit će olakšani uvjeti u vezi sa sekundarnim izdanjima vrijednosnih papira. Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju vrijednosne papire koji su zamjenjivi s postojećim vrijednosnim papirima koji su već izdani, imat će prednost u obliku pojednostavnjenog prospekta za sekundarna izdanja. To bi moglo biti osobito korisno za izdavanje dužničkih vrijednosnih papira ili dodatnih dionica koje obavljaju izdavatelji koji su već imali vlasničke vrijednosne papire uvrštene za trgovanje.

 

Prospekt EU-a za rast

Mala i srednja poduzeća i neki drugi izdavatelji koji nemaju vrijednosne papire koji su uvršteni na uređeno tržište, a (a) imaju prosječnu tržišnu kapitalizaciju manju od 500 milijuna eura na temelju kotacija na kraju godine za prethodne tri kalendarske godine, s vrijednosnim papirima kojima se trguje na rastućem tržištu MSP-ova, ili (b) nude vrijednosne papire u EU s ukupnom vrijednošću manjom od 20 milijuna eura tijekom razdoblja od 12 mjeseci i nemaju vrijednosne papire kojima se trguje na MTP-u, moći će se koristiti standardiziranim prospektom EU-a za rast. Za tu vrstu prospekta propisani su pojednostavnjeni zahtjevi u vezi s njegovim sadržajem. Cilj je omogućiti malim i srednjim poduzećima lakši i troškovno učinkovitiji pristup tržištu kapitala. To pravilo stupa na snagu 21. srpnja 2019.

U tom kontekstu mala i srednja poduzeća podrazumijevaju ona društva koja:

 1. zadovoljavaju barem dva od sljedećih triju kriterija:
  • prosječan broj zaposlenika tijekom financijske godine manji od 250
  • ukupna bilanca ne premašuje 43 milijuna eura
  • godišnji netopromet ne premašuje 50 milijuna eura
 2. imaju prosječnu tržišnu kapitalizaciju manju od 200 milijuna eura na temelju zaključnih kvota za prethodne 3 kalendarske godine.

 

Promjene u vezi sa zahtjevima za objavu

Od 21. srpnja 2019. prospekt mora sadržavati sažetak koji osigurava ključne informacije investitorima o riziku koji se odnosi na izdavatelja, jamce i vrijednosne papire koji se nude ili su uvršteni za trgovanje.

Sažetak ima sljedeće odjeljke:

 • uvod s propisanim upozorenjima
 • ključne informacije o izdavatelju
 • ključne informacije o vrijednosnim papirima i jamcima i
 • ključne informacije o javnoj ponudi / ili uvrštenju za trgovanje.

 

Duljina sažetka ograničena je na sedam stranica veličine A4. Sažetak neće biti potreban za prospekte koji se odnose na uvrštenje nevlasničkih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu, a koji su dostupni isključivo kvalificiranim ulagačima ili ako pojedinačna nominalna vrijednost takvih vrijednosnih papira iznosi najmanje 100 tisuća eura.

Novi pravni režim u vezi s prospektom usmjeren je na pojednostavnjenje pravila objave informacija u kontekstu pristupa europskim tržištima kapitala. Tako se nastoji osigurati bolji pristup tržištima kapitala za mala poduzeća.

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu